Vänsterpartiet Ljungby

Vänster-motion i Kommunfullmäktige

Kerstin Wiréhn vill satsa på ungdomar

MOTION OM

FÖREBYGGANDE ARBETE

Både forskning och erfarenhet visar att förebyggande arbete lönar sej både samhällsekonomiskt och för den enskilde. Forskare har räknat ut att en pojke med adhd vars ”karriär” slutar inom kriminalvården via trotsreaktioner i skolan, snatterier och missbruk kostat samhället 27 miljoner redan vid 33 års ålder. Problemet är inte att hans ”karriär” är oförutsägbar och överraskande, problemen brukar visa sej redan vid skolstarten och accelererar sedan under årens lopp.

I Ljungby ser vi att ungdomsboendet Fyren har tvingats utöka antalet platser på grund av ökade behov och kommunen kommer att starta ett projekt för ungdomar som inte kommit in på arbetsmarknaden utan behöver extra stöd.

Om samhället satsar rejält redan från början på de barn som har olika problem finns mycket att tjäna. Både i pengar och i uteblivet lidande från personen själv, anhöriga, brottoffer m.m. Vad är det då som hindrar? Kortsiktighet, brist på helhetssyn och överblick, stuprörstänkande, ”pengabrist”?

Det finns kommuner som arbetar med ett bättre förebyggande arbete, Leksand och Härryda är två exempel. Ett medel för att kunna arbeta effektivt är att det finns pengar avsatta som socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen förfogar över gemensamt för dessa barn. Hur pengarna ska användas måste vara individuellt och bestämmas utifrån den kompetens som finns inom förvaltningarna. Optimalt vore att även landstinget kunde vara med på detta arbete med att tidigt stötta de barn som är i riskzonen.

Jag yrkar därför

–       att pengar avsätts i budgeten för förebyggande arbete vilka förfogas gemensamt av social- och barn- och utbildningsförvaltningen

–       att förvaltningarna gör en gemensam plan för hur arbetet ska läggas upp

–       att arbetet utvärderas efter två år.

Ljungby den 6 augusti 2010

Kerstin Wiréhn, Vänsterpartiet

Val 2010

Vänsterpartiets vision om Ljungby

Några V-kandidater i Ljungby kommun: Tryggve Svensson, Maj-Britt Claesson, Ole Kongstad, Kerstin Wiréhn, Eric Holmback och Björn Gullander.

Vi vill ha ett solidariskt Ljungby

I ett solidariskt Ljungby har vi god kvalité i vår välfärd för att ge trygghet åt alla och extra stöd för de som behöver det

• Vi vill satsa förebyggande på barn och ungdomar t.ex genom att det finns pengar särskilt avsatta för gemensamma satsningar och för barn som behöver extra stöd för att inte hamna utanför samhället.

• Vi vill stötta de arbetslösa genom att utveckla Komvux och andra utbildningar och ge stöd åt dem som vill starta eget.

• Vi vill ha äldreomsorg med tillräckliga resurser och kompetens så att inte det inte händer igen att människor blir undernärda och felbehandlade. Låt gamla par bo ihop även på särskilda boenden!

Vi vill ha ett hållbart Ljungby

I ett hållbart Ljungby utvecklas hela kommunen och vi lever klimatvänligt

• Vi behöver både politiker och tjänstemän som driver på och håller ihop miljöarbetet i kommunen. Sedan miljöstrategen sparats bort har vi idag varken det ena eller det andra. Kommunen ska handla miljövänligt och uppmuntra ljungbyborna att leva klimatsmart.

• Det har byggts alldeles för lite hyresrätter vilket behövs för att ungdomar ska kunna flytta hemifrån och för att vi ska få nya ljungbybor att flytta hit. Vi vill ha blandade bostadsområden med villor, hyresrätter och bostadsrätter.

• Vi vill verka för att få hit tågtrafik, både för Ljungbys skull och för miljöns skull

Vi vill ha ett kulturellt Ljungby

Ett rikt och brett  kulturliv ger livskvalité och ökar attraktionen för Ljungby

• Vi vill utveckla musikskolan till att bli en kulturskola med teater, dans och konst. Vi måste se till att ungdomarna har billiga och bra replokaler.

• Stötta Ljungbergmuseets ambitioner att bli ett länsmuseum för konst!

• Ge föreningarna på landsbygden stöd för att utveckla kultur och idrottsaktiviteter.


Ökade möjligheter för utbildning och omskolning!

MOTION OM VUXENUTBILDNING

Ljungby kommun är hårt drabbad av arbetslöshet och det är framför allt industrin som haft varsel och uppsägningar – men även konkurser och nedläggningar. Det innebär att många män, men också kvinnor, har blivit arbetslösa. Flera av de drabbade har lång arbetslivserfarenhet – men bristande eller låg utbildningsnivå. Kanske är industrijobbet den enda anställning de haft?
Vi kan se positiva signaler från företagen i kommunen – men erfarenheten från tidigare lågkonjunkturer och kriser är att det inte kommer att skapas tillräckligt många nya industrijobb för att ersätta de förlorade. Vi behöver därför förstärka möjligheterna för vuxna att vidareutbilda och omskola sig till en ny arbetsmarknad.
Ljungby har idag ett begränsat antal yrkesutbildningar på Komvux, och det är inte möjligt att få en utbildning betalad i en annan kommun om man har gymnasium i botten – oavsett om den är omodern eller oanvändbar. Missförhållandet varierar från kommun till kommun, där en del möjliggör för medborgarna att vidareutbilda sig och på så sätt bidra till en positiv utveckling i kommunen!
Ljungby kommun behöver satsa för att inte arbetslösa ska hamna i permanent utanförskap, och förhoppningsvis också stötta individerna att ta klivet och nå personlig utveckling. Helt enkelt bistå med att försöka vända något dåligt, negativt till något bra. Vi behöver satsa både på egna utbildningar men också ta vara på möjligheten att få gå utbildning i våra grannkommuner.

Jag yrkar därför

att

Barn- och Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att lämna förslag på hur vi ska kunna öka möjligheterna för ljungbyborna att vidareutbilda sig och omskola sig

via Vuxenutbildningen (Komvux).

Ljungby den 15 maj 2010

/Kerstin Wiréhn, Vänsterpartiet

Aktuell debatt i Ljungby

Kerstin Wiréhn i kommunfullmäktiges debatt om framtidens skola i Ljungby


— Vi vill ha en bättre skola utan betyg!

– En grundläggande faktor för en bra skola är givetvis en bra lärarutbildning som ger gedigna kunskaper både i pedagogik och ämneskunskaper. Det är också viktigt att nyblivna lärare stöttas av mer erfarna mentorer.

– I framtiden skola vill jag har mer tid för hem- och konsumentkunskap. Vi behöver vuxna som vet vad man har för rättigheter och skyldigheter som konsument och som lärt sej laga god  och näringsrik vardagsmat.

– I framtidens skola satsar vi också på skolmaten så att det lagas god frukost och lunch på alla skolor.

– I framtidens skola har eleverna en självklar möjlighet att påverka och elevdemokratin har utvecklats.

– I framtidens skola har vi inte prov och betyg som idag – de flesta av oss kommer säkert ihåg hur snabbt vi glömde det vi pluggat in inför ett prov och det är inte särskilt meningsfullt. Jag har högre tankar om lärarnas förmåga att motivera och entusiasmera än att de behöver hota med betygen! Betygssystemet är förlegat och ger inte barn och ungdomar bättre kunskaper.

– I framtidens skola har inte pojkarna sämre betyg än flickorna utan där har skolan anpassat sin pedagogik så att den passar alla. Biblioteket har också satsat extra på att få pojkar att läsa mer för att därigenom minska skillnaderna i skolresultat. Dessutom har papporna i Ljungby stimulerat sina söner till goda skolresultat, till skillnad mot vad man kanske gör idag.

– I framtidens skola väljer pojkar och flickor program efter intresse och förutsättningar, inte efter vad som är könstypiskt.

– Framtidens  skola är kommunal . Skolverket har visat att skillnaderna i skolornas resultat och skolsegregationen har ökat drastiskt sedan 1998. Vi har idag bland dem mest generösa reglerna i världen för att etablera fristående skolor. Det kommer vi inte att ha i min framtida skola.

Körkortsutbidning i gymnasieskolan

Motion   till kommunfullmäktige i Ljungby

Körkort i den kommunala gymnasieskolan

Den ekonomiska krisen skapar nu mass arbetslöshet, i synnerhet bland våra unga. Nationell statistik visar på 30% arbetslöshet för unga.

De unga som nu lämnar gymnasieskolan har mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden. För att få ett jobb krävs många gånger ett körkort och i andra fall är det en stor fördel. De som innehar råd att skaffa körkort hamnar i ett sämre läge på arbetsmarknaden.

Körkortsutbildningen har numera blivit så dyr att många ungdomar idag aktivt väljer bort att ta körkort, tillgången till kört har blivit en klassfråga. Det ligger både i den enskildes och i samhällets intresse att dagens ungdomar är välutbildade. Kommunen kommer att gynnas av att gymnasieutbildningen i möjligaste mån är anpassad till samhällets och arbetsmarknadens behov.

Därför vill jag föreslå att kommunen bör satsa offensivt och erbjuda gratis körkortsutbildning inom den kommunala gymnasieskolan.

Som ett första steg bör utbildningens teoretiska del omfattas.

Aktuellt

Låt äldre bo tillsammans

Motion till Kommunfullmäktige, Ljungby

Folkpartiet nationellt vill ha en lag som garanterar att äldre par, om de vill, får leva ihop livet ut, även när den ena flyttar in på ett särskilt boende. Det är en idé som jag i allra högsta grad instämmer i. Idag är det upp till kommunerna att besluta om makar skall splittras eller ej, när enbart den ena är i behov av vård.

Många kommuner vägrar att ta in friska partnern i boendet av resursmässiga skäl. Denna fråga tycker jag vilar mer på etisk än resursmässig grund enligt min uppfattning. Har man levt ett liv tillsammans och inte kan tänka sig att flytta isär, då skall man inte behöva det heller.

En anledning till skepsis hos många kommuner är merkostnaden som uppstår när den vårdbehövande avlider. Den friska bör då ha rätt att bo kvar och uppta en plats. Vi får då ta skeden i vacker hand och jag tror inte att det skapar några problem.

Här i Ljungby finns några tvårumslägenheter på Brunnsgården och Åbrinken. Då efterfrågan av sådana lägenheter antagligen kommer att öka i framtiden så är det önskvärt att man vid planerandet av Åsikten beaktar detta.

Med anledning av ovanstående yrkar jag

• att äldre par, om de vill, får tillgång till ett gemensamt särskilt boende om så bara den ena parten har rätt det.

• att man planerar en större andel tvårumslägenheter i det särskilda boendet på Åbrinken.———————————————————————————————

Sjuka till kön av arbetslösa

Den borgerliga regeringen är konsekvent: friska med bra jobb skall få det bättre, sjuka och arbetslösa sämre. Enkelt och tydligt. Skattesänkningar för vissa och försämringar för andra.

Men vi skall veta att vi alla kan drabbas av sjukdom och man blir givetvis inte frisk bara för att antalet sjukpenningdagar tar slut. Regeringens politik är en hjärtlös men traditionell högerpolitik. Enligt Vänsterpartiet kan man bara bli frisk av bättre sjukvård och rehabilitering. Därför säger vi konsekvent nej till borgarnas skattesänkningar. Vi måste ha råd med bättre sjukvård och rehabilitering. Sjuka skall ha rätt till ersättning så länge man är arbetsoförmögen. Dogmatiska tidsgränser måste ersättas av individuell prövning av varje enskild människas hälsa och arbetsmöjligheter. Det är dags för en vänsterpolitik som stärker sjuka och arbetslösa. Sjukvård och social trygghet måste gå före skattesänkningar.