Vänsterpartiet Ljungby

Aktuell debatt i Ljungby

Kerstin Wiréhn i kommunfullmäktiges debatt om framtidens skola i Ljungby


— Vi vill ha en bättre skola utan betyg!

– En grundläggande faktor för en bra skola är givetvis en bra lärarutbildning som ger gedigna kunskaper både i pedagogik och ämneskunskaper. Det är också viktigt att nyblivna lärare stöttas av mer erfarna mentorer.

– I framtiden skola vill jag har mer tid för hem- och konsumentkunskap. Vi behöver vuxna som vet vad man har för rättigheter och skyldigheter som konsument och som lärt sej laga god  och näringsrik vardagsmat.

– I framtidens skola satsar vi också på skolmaten så att det lagas god frukost och lunch på alla skolor.

– I framtidens skola har eleverna en självklar möjlighet att påverka och elevdemokratin har utvecklats.

– I framtidens skola har vi inte prov och betyg som idag – de flesta av oss kommer säkert ihåg hur snabbt vi glömde det vi pluggat in inför ett prov och det är inte särskilt meningsfullt. Jag har högre tankar om lärarnas förmåga att motivera och entusiasmera än att de behöver hota med betygen! Betygssystemet är förlegat och ger inte barn och ungdomar bättre kunskaper.

– I framtidens skola har inte pojkarna sämre betyg än flickorna utan där har skolan anpassat sin pedagogik så att den passar alla. Biblioteket har också satsat extra på att få pojkar att läsa mer för att därigenom minska skillnaderna i skolresultat. Dessutom har papporna i Ljungby stimulerat sina söner till goda skolresultat, till skillnad mot vad man kanske gör idag.

– I framtidens skola väljer pojkar och flickor program efter intresse och förutsättningar, inte efter vad som är könstypiskt.

– Framtidens  skola är kommunal . Skolverket har visat att skillnaderna i skolornas resultat och skolsegregationen har ökat drastiskt sedan 1998. Vi har idag bland dem mest generösa reglerna i världen för att etablera fristående skolor. Det kommer vi inte att ha i min framtida skola.

Körkortsutbidning i gymnasieskolan

Motion   till kommunfullmäktige i Ljungby

Körkort i den kommunala gymnasieskolan

Den ekonomiska krisen skapar nu mass arbetslöshet, i synnerhet bland våra unga. Nationell statistik visar på 30% arbetslöshet för unga.

De unga som nu lämnar gymnasieskolan har mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden. För att få ett jobb krävs många gånger ett körkort och i andra fall är det en stor fördel. De som innehar råd att skaffa körkort hamnar i ett sämre läge på arbetsmarknaden.

Körkortsutbildningen har numera blivit så dyr att många ungdomar idag aktivt väljer bort att ta körkort, tillgången till kört har blivit en klassfråga. Det ligger både i den enskildes och i samhällets intresse att dagens ungdomar är välutbildade. Kommunen kommer att gynnas av att gymnasieutbildningen i möjligaste mån är anpassad till samhällets och arbetsmarknadens behov.

Därför vill jag föreslå att kommunen bör satsa offensivt och erbjuda gratis körkortsutbildning inom den kommunala gymnasieskolan.

Som ett första steg bör utbildningens teoretiska del omfattas.

Aktuellt

Låt äldre bo tillsammans

Motion till Kommunfullmäktige, Ljungby

Folkpartiet nationellt vill ha en lag som garanterar att äldre par, om de vill, får leva ihop livet ut, även när den ena flyttar in på ett särskilt boende. Det är en idé som jag i allra högsta grad instämmer i. Idag är det upp till kommunerna att besluta om makar skall splittras eller ej, när enbart den ena är i behov av vård.

Många kommuner vägrar att ta in friska partnern i boendet av resursmässiga skäl. Denna fråga tycker jag vilar mer på etisk än resursmässig grund enligt min uppfattning. Har man levt ett liv tillsammans och inte kan tänka sig att flytta isär, då skall man inte behöva det heller.

En anledning till skepsis hos många kommuner är merkostnaden som uppstår när den vårdbehövande avlider. Den friska bör då ha rätt att bo kvar och uppta en plats. Vi får då ta skeden i vacker hand och jag tror inte att det skapar några problem.

Här i Ljungby finns några tvårumslägenheter på Brunnsgården och Åbrinken. Då efterfrågan av sådana lägenheter antagligen kommer att öka i framtiden så är det önskvärt att man vid planerandet av Åsikten beaktar detta.

Med anledning av ovanstående yrkar jag

• att äldre par, om de vill, får tillgång till ett gemensamt särskilt boende om så bara den ena parten har rätt det.

• att man planerar en större andel tvårumslägenheter i det särskilda boendet på Åbrinken.———————————————————————————————

Sjuka till kön av arbetslösa

Den borgerliga regeringen är konsekvent: friska med bra jobb skall få det bättre, sjuka och arbetslösa sämre. Enkelt och tydligt. Skattesänkningar för vissa och försämringar för andra.

Men vi skall veta att vi alla kan drabbas av sjukdom och man blir givetvis inte frisk bara för att antalet sjukpenningdagar tar slut. Regeringens politik är en hjärtlös men traditionell högerpolitik. Enligt Vänsterpartiet kan man bara bli frisk av bättre sjukvård och rehabilitering. Därför säger vi konsekvent nej till borgarnas skattesänkningar. Vi måste ha råd med bättre sjukvård och rehabilitering. Sjuka skall ha rätt till ersättning så länge man är arbetsoförmögen. Dogmatiska tidsgränser måste ersättas av individuell prövning av varje enskild människas hälsa och arbetsmöjligheter. Det är dags för en vänsterpolitik som stärker sjuka och arbetslösa. Sjukvård och social trygghet måste gå före skattesänkningar.