Uncategorized

Motion om sociala kooperativ

Motion till kommunfullmäktige i Ljungby om sociala kooperativ

Arbetslinjen är Alliansens ledstjärna och den vill Vänsterpartiet gärna få att lysa starkare även för de som står långt från arbetsmarknaden. Många människor är idag utanför den ordinarie arbetsmarknaden, men kan ändå ha en begränsad arbetsförmåga i ett anpassat arbete. Ett sätt för människor att ha möjlighet att arbeta på sina villkor är att starta sociala kooperativ. Detta kräver dock mycket stöd i inledningsskedet men även långsiktigt. Vi har tidigare upplevt att man från kommunens sida inte haft någon klar strategi vem som ska stötta och med vad, utan man har blivit hänvisad till olika förvaltningar och tjänstemän.

Målsättningen med sociala kooperativ är att människor ska få arbeta och göra samhällsnytta utifrån sin förmåga. Det kan vara ett första steg från t.ex. långtidsjukskrivning till den ordinarie arbetsmarknaden.

Vi förslår därför att

–       en strategi utarbetas för hur Ljungby kommun kan stödja sociala kooperativ.

Ljungby den 13 mars 2012

Kerstin Wiréhn (v)

Interpellation

Interpellation om Grand

Vi har läst om förslaget att renovera Grand så att det kan användas som konserthus. Det verkar mycket intressant och värt att utreda mer grundligt inför ett politiskt ställningstagande. Det behövs ett konserthus i Ljungby för  konserter och spelningar, men också för teater och liknande arrangemang. Att renovera Grand borde kunna vara ett ekonomiskt realistiskt alternativ samtidigt som vi kan bevara och rusta upp en fin byggnad i centrum.

Mina frågor är:

Hur kommer förslaget angående Grand att hanteras?

Vem äger frågan?

Hur ser tidsplanen ut?

Ljungby den 4 oktober 2011

Kerstin Wiréhn, Vänsterpartiet

Motion till kommunfullmäktige

Motion om Banvallsleden

Banvallsleden är en 25 mil lång cykelled mellan Halmstad, Ljungby och Karlshamn. Leden går idag till 60 procent på en gammal banvall. Återstående delar går på mindre asfalterade vägar, främst i Ljungby och Alvesta kommuner.Ljungby kommun skriver i sitt förslag till ny översiktsplan (ÖP), Teknisk försörjning, att ”Banvallsleden kan utveckla cykelvägnätet i kommunen”.Alvesta kommun skriver i sin översiktsplan, ÖP 2008, att kommunen ”skall verka för att Banvallsleden kan byggas ut i hela delsträckan genom kommunen”.

Det är ca 40 år sedan tågtrafiken upphörde på sträckan och rälsen revs upp. På många avsnitt av banvallen har träden fått växa fritt under denna tid, rötterna förstör successivt underlaget. Vi anser därför att samtliga träd på hela banvallssträckan snarast bör tas bort. För varje år som går blir det svårare och dyrare att ordna en cykelbana på banvallen. Avverkningen av träden bör ske med skonsamma metoder, banvallen har tyvärr deformerats av tunga skogsmaskiner på en längre sträcka. Ett förslag för att komma igång med arbetet kan vara att en mindre projektgrupp bildas med tjänstemän från Ljungby och Alvesta kommuner för att bereda frågan.

En idé kan vara en högskolestuderande anlitas för kartläggning av hela banvallssträckan genom de båda kommunerna. Även kartläggning av de gamla stationerna, förslag till lämpliga rastplatser och utsiktsplatser bör ingå i uppdraget. Större vägar, åkrar och industrier har tagit över delar av banvallen. Ambitionen bör vara att skapa en riktigt bra cykelväg på eller i direkt anslutning till den gamla banvallen.

Vi yrkar därför att det görs en plan för hur banvallsleden ska rustas upp, gärna i samverkan med Alvesta kommun. När planen är klar presenteras den för kommunstyrelsen/kommunfullmäktige inför beslut om genomförande.

Källor:

www.banvallsleden.se /BVL-Projekt,www.banvallsleden.se /BVL-Fakta

www.svenska-cykelsallskapet.se /EgnaprojektII,www.Historiskt.nu /smalspår/spårvidd 1067

”Smålands sjörike” turistkarta över cykelleder m m

/Kerstin Wiréhn, Vänsterpartiet

Motion om klimat och miljö

Tryggve Svensson:

Ljungby måste lära sig mera om miljön

Till Kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Ett Seminarium för klimatet och miljön

Ljungby kommun hamnar på 265 plats av 288 när tidningen Miljöaktuellt rankar Sveriges kommuner.

Vi behöver alltså skaffa oss mera kunskap om miljö och klimat!

Före detta EU parlamentarikern Anders Wijkman och professorn Johan Rockström har skrivit en viktig bok med titeln ”Den stora förnekelsen”.

I den skriver de bland annat :” Varför är det så svårt för samhället att hantera miljö och klimatkrisen? Vi fortsätter leva med myten om den eviga tillväxten – som om jordens tillgångar vore oändliga. Vi lånar av framtiden, ,av våra barn och barnbarn.

När naturresurserna förslösas redovisas det som ökat välstånd i ett lands räkenskaper. Men allt kan inte mätas i pengar. Vi behöver en ny metod att mäta välfärd, en ny ekonomisk modell och ett annat sätt att tänka och agera.”

Att anlita dessa båda författare till Ljungby för att hålla ett seminarium om klimat och miljö vore ett bra sätt att starta arbetet för ett bättre Ljungby.

Ljungby 2011 08 16

Tryggve Svensson Vänsterpartiet

Motion för en cykelstrategi

Kerstin Wiréhn:

— Fler borde kunna ta cykeln till jobbet

Till Kommunfullmäktige i Ljungby

MOTON FÖR EN CYKELSTRATEGI

Ordförande för Cykelfrämjandet har påpekat att Ljungby kommun inte har någon cykelstrategi och man erbjuder sej att låta oss granskas av Cykelfrämjandet och utifrån granskningen upprätta en strategi för ökad cykling.

Detta låter som en mycket bra förslag, inte minst med tanke på att vi därigenom kan kan uppnå våra mål i planen för hållbar utveckling. Vi har t.ex ett mål om att 65% av ljungbyborna ska ”motionera” minst 30 minuter per dag. Detta är ett mål som främst unga män uppnår idag och kanske hundägarna också. Vi andra behöver öka våra aktiviteter och då är cykling ett sätt som passar de flesta. Genom bra cykelvägar och en satsning för att inspirera oss att cykla till arbetet kan vi uppnå bättre resultat.

I planen för ”Hållbar utveckling” har vi också som mål att minska koldioxidutsläppen och då är också ökad cykling en bra metod.

Vi behöver en genomtänkt strategi för att prioritera cykling i trafikplaneringen och en plan för att inspirera till mer cykling. Det kan då vara klokt att ta hjälp av Cykelfrämjandet men också att ta fram synpunkter och erfarenheter från cyklande ljungbybor. Det är viktigt att inte bara utgå från Ljungby tätort utan planera för hela kommunen.

Vi yrkar därför

–       att det upprättas en cykelstrategi för Ljungby kommun

Ljungby den 1 augusti 2011

Kerstin Wiréhn

Vänsterpartiet, Ljungby

(V)i vill ha kulturskola

MOTION OM KULTURSKOLA

(Inlämnad till Ljungbys Kommunfullmäktige 1 mars 2011)

Vi är övertygade om att ett rikt kulturliv kan vara en viktig faktor för att göra Ljungby kommun mer attraktiv att bo och bo kvar i. Ett steg i att stödja utvecklingen av ett rikare kulturliv är att bredda musikskolans verksamhet till att omfatta även teater, dans, konst, berättande  m.m. Gärna i samarbete med t.ex. studieförbund, utövande konstnärer, Ljungbergsmuséet och Sagomuséet.

Vi skulle också kunna få en vettig användning av Rosa Huset om vi kan använda det som ett aktivitetshus för olika slags kultur.
Vi yrkar därför att:
  • – det utreds hur vi kan driva en kulturskola och vilka de ekonomiska förutsättningarna blir.
    Ljungby den 13 februari 2011
    /Kerstin Wiréhn
    Vänsterpartiet