Okategoriserade

(V)i vill rädda Godsmagasinet!

Yttrande över detaljplan för del av Ljungby 7:184 m fl, östra delen av järnvägsområdet i Ljungby stad

 Bilfritt centrum

En förbättring av området är angelägen och förslaget har positiva kvalitéer. Området knyts närmare till det affärscentrum som finns i kvarteren kring Stora Torget och Storgatan. Det ger  en trivsam miljö med ökad stadskänsla. Grönytorna ökar och trafikmiljön i området blir bättre. Tyvärr sker detta på bekostnad av Skånegatan, som får en ökad trafikbelastning. Det innebär bland annat störningar för musikskolan som är inrymd i Köpingsgården och en riskabel trafiksituation för eleverna. Dessutom finns det risk för trafikproblem i korsningen vid Salutorget/Posten. Vi vill se ett samlat grepp kring trafiken i centrala Ljungby med ett bilfritt centrum som mål.

Bevara och lyft fram stadens skönhetsvärden

I Ljungby har stora delar av historien gått förlorade genom brand och okänslig återuppbyggnad. Det ligger i ljungbybornas intresse att det som finns kvar av bevaras, både i gatunät och byggnader. Den lilla rest av rutnätsstaden som återstår är väl värd att slå vakt om, men rutnätet kan knappast utvidgas utan att man gör våld på stadens senare historia. Planeringen måste utgå från det som finns, det vi vill bevara och lyfta fram. Vackra, centralt belägna byggnader som förtjänar att framhävas är Tellushuset, Grand, Godsmagasinet och kyrkan. Även Köpingsgården är ett hus som drar blickarna till sig.

Vi vill inte ha ett höghus som skymmer Grand och ger Tellushuset ett relativt sett mindre framträdande läge. Det skulle förta det intryck byggnaderna gör i dag. Vidare går sambandet mellan Storgatan, Sven Ljungbergs plats och Tingshuset förlorat. Det kan i och för sig behövas fler hyresrätter i centrum, men det finns lämpliga tomter som är stadsplanelagda för bostäder. Hur högt man kan bygga där beror både på läget och hur husen utformas.

En flyttning av Godsmagasinet raderar ut minnet av den alltför korta tid då Ljungby ännu var en stad med järnvägsförbindelse till omvärlden. I likhet med Länsstyrelsen och Kulturparken Småland anser vi att godsmagasinet måste få stå kvar på sin nuvarande plats.

Behåll möjligheten till spårburen trafik i centrum

Det så kallade kommunikationsstråk som ligger i planförslaget har inte de dimensioner som krävs för att spårburen trafik skall kunna trafikera centrum. Vi vill ha ett användbart kommunikationsstråk som följer järnvägens tidigare sträckning. Det hindrar inte att delar av området kan användas som bussterminal så som föreslås, medan övriga delar kan bli park och fritidsområde. Skulle det längre fram visa sig behövas, är det fullt möjligt att bygga utan att inkräkta på ett funktionsdugligt kommunikationsstråk.

För Vänsterpartiet i Ljungby

Kerstin Wiréhn

Vänsterpartiet i Ljungby motsätter sig att det byggs ett stort hyreshus

framför Tellushuset. Det finns många andra centrala tomter att bygga på.


Det finns gott om tomtmark strax intill parken som går att bebygga!