Okategoriserade

Ulla Andersson besöker Ljungby

Vänsterlunch_1_600_wVice ordförande och partiets ekonomiska talesperson, riksdagskvinnan Ulla Andersson, besökte Ljungby  28 oktober. Vänsterlunch i Maris Kök i Tellushuset blev det med givande samtal om framgångsrik vänsterpolitik och sedan bar det av till studiebesök hos Hedins i Lagan.

Motioner om vita jobb och politikers arvoden

Ljungby Kommun

www.ljungby.se

Motion om att bekämpa den ekonomiska brottsligheten

Den ekonomiska brottsligheten omfattar miljardbelopp. En del av detta kommer från offentlig upphandling. Samhällskonsekvenserna av denna brottslighet är mycket allvarliga. Skattemedel hamnar hos kriminella istället för elever, sjuka, gamla och andra som pengarna är avsedda för. Kriminella företag betalar heller inte skatt utan ofta förs pengar ut till skatteparadis.

Människor i en utsatt situation utnyttjas som arbetskraft med dåliga arbetsvillkor. Detta innebär även en press på andra löntagares villkor. Seriösa företag kan inte konkurrera med skumraskföretagen på lika villkor.

Det finns alltså en mängd skäl att stärka kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Insatser görs av olika myndigheter, kommuner och landsting. Men insatserna behöver stärkas och systematiseras. Och det finns exempel att titta på. Bland annat Malmö stad håller på att utveckla arbetet mot den ekonomiska brottsligheten med metoden ” Vita jobb”.

”Vita jobb” är ett verktyg mot svartarbete och social dumping vid offentlig upphandling. Vita jobb är ett samarbetsprojekt mellan ett antal fackliga organisationer inom sektorer som är speciellt utsatta för konsekvenserna av svartarbete. Det finns en handbok som  tar upp rättsliga möjligheter för offentliga myndigheter och organ att agera för att förebygga, uppdaga och åtgärda svartarbete och ekonomisk brottslighet. Det finns praktiska tips på hur man kan upptäcka osund anbudskonkurrens bland annat genom avvikande nyckeltal.( T.ex. låga personalkostnader i förhållande till omsättningen). Metoden ”Vita jobb” bör även utvecklas, anpassas och implementeras i Ljungby kommun. På www.avtalsinformation.nu finns mer information om modellen.

Åtgärder måste också till för att förhindra att våra skattemedel hamnar i skatteparadis. Skatteparadisen har inte bara låga eller obefintliga skatter utan även obefintliga bokföringslagar. Internationella valutafonden (IMF) listar årligen vilka länder och områden det rör sig om.

1. Jag yrkar att Ljungby kommun ska anpassa, utveckla och implementera metoden ”Vita jobb” för att bekämpa svartarbete och ekonomisk brottslighet vid offentlig upphandling.

2. Jag yrkar att Ljungby kommun utesluter företag med anknytning till offshore-ekonomier(skatteparadis) vid alla former av upphandlingar eller i andra former av verksamheter där betalning sker med våra skattepengar. Det ska omfatta offshore-ekonomier enligt IMFs lista och vara stater/områden utanför EU/EES.

Ljungby den 30 december 2012

Kerstin Wiréhn

Vänsterpartiet 

________________________________

Motion

angående komplettering till arvodesreglemente

2013.01.02

Till Kommunfullmäktige i Ljungby Kommun

I Ljungby Kommuns arvodesreglemente finns bland annat anvisningar för

ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det finns ingen begränsning när det gäller ålder och pensioner.

Därför vill jag nu föreslå

■ att det skrivs in i arvodesreglementet att pensionärer inte kan erhålla ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

En lämplig skrivning i reglementet kan vara att använda samma formulering som finns i Landstinget Kronobergs reglemente. Se bilaga 1!

Björn Gullander

Vänsterpartiet

(V)i tycker fortfarande inte om planförslaget för centrum i Ljungby!

Fler än 1000 har skrivit på protestlistorna!

1030 ljungbybor har skrivit under protestlistorna med krav på att inte flytta Godsmagasinet och inte bygga höga huset i parken

Vänsterpartiets yttrande på granskningsförslaget

Synpunkter på detaljplan för del av Ljungby 7:184 m fl, östra delen av järnvägsområdet i Ljungby stad

 Trots att ett stort antal kritiska påpekanden rörande detaljplanen för Ljungby centrum kom fram under samrådstiden, beslutade majoriteten i miljö- och byggnämnden att planen skulle ställas ut för granskning. Stora delar av kritiken handlade om den föreslagna placeringen av ett högt hus vid korsningen Storgatan/Kungsgatan, en plats där det förtar intrycket av några av stadens vackraste byggnader och idén att flytta Godsmagasinet ur den miljö där det har sin mening som påminnelse om järnvägsepoken. Majoriteten ansåg sig ha tillmötesgått kritikerna genom att bredda gatan och flytta det höga huset fem meter!

Samrådet skall enligt Plan- och Bygglagen syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.Vi tycker inte att samrådsförfarandet när det gäller Ljungby centrum har använts på ett bra sätt. Det visar sig genom att ljungbyborna under granskningstiden har fortsatt att uttrycka sin oro och sitt missnöje, både över innehållet i planen och över den politiska majoritetens bristande vilja att ta till sig de synpunkter som kommit fram. Hur stadens centrala delar skall utformas är en stor och viktig fråga som har betydelse för invånarna hundra år framåt. Precis som vi i dag måste leva med resultatet av rivningshysterin och de sterila stadskärnor som byggdes under 1960- och 70-talen, kommer framtida generationer att få leva med våra misstag. Och Ljungbyborna värnar om sin stad! I den namninsamling pågått har hundratals Ljungbybor skrivit under protesten mot dels placeringen av höga huset och dels flyttningen av Godsmagasinet.

 Ljungby kommun har ambitionen att ljungbyborna skall kunna påverka utvecklingen i kommunen på olika sätt. Man bjuder in till medborgardialog, bland annat om kvarteret Fritiden. Det är naturligtvis mycket bra, men trovärdigheten undergrävs när man i en så viktig fråga som utformningen av centrum väljer att så gott som helt bortse från vad allmänheten tycker. Många känner sig i dag uppgivna och menar att det inte spelar någon roll vad man säger. Missnöjet och politikerföraktet drabbar alla partier, oavsett vilken ställning man har tagit.

 Från Vänsterpartiets sida vill vi understryka att vi vidhåller de synpunkter vi framförde under samrådstiden:

Bilfritt centrum

En förbättring av området är angelägen och förslaget har positiva kvalitéer. Området knyts närmare till det affärscentrum som finns i kvarteren kring Stora Torget och Storgatan. Det ger  en trivsam miljö med ökad stadskänsla. Grönytorna ökar och trafikmiljön i området blir bättre. Tyvärr sker detta på bekostnad av Skånegatan, som får en ökad trafikbelastning. Det innebär bland annat störningar för musikskolan som är inrymd i Köpingsgården och en riskabel trafiksituation för eleverna. Dessutom finns det risk för trafikproblem i korsningen vid Salutorget/Posten. Vi vill se ett samlat grepp kring trafiken i centrala Ljungby med ett bilfritt centrum som mål.

Bevara och lyft fram stadens skönhetsvärden

I Ljungby har stora delar av historien gått förlorade genom brand och okänslig återuppbyggnad. Det ligger i ljungbybornas intresse att det som finns kvar bevaras, både i gatunät och byggnader. Den lilla rest av rutnätsstaden som återstår är väl värd att slå vakt om, men rutnätet kan knappast utvidgas utan att man gör våld på stadens senare historia. Planeringen måste utgå från det som finns, det vi vill bevara och lyfta fram. Vackra, centralt belägna byggnader som förtjänar att framhävas är Tellushuset, Grand, Godsmagasinet och kyrkan. Även Köpingsgården är ett hus som drar blickarna till sig.

 Vi vill inte ha ett höghus som skymmer Grand och ger Tellushuset ett relativt sett mindre framträdande läge. Det skulle förta det intryck byggnaderna gör i dag. Vidare går sambandet mellan Storgatan, Sven Ljungbergs plats och Tingshuset förlorat. Det kan i och för sig behövas fler hyresrätter i centrum, men det finns lämpliga tomter som är stadsplanelagda för bostäder. Hur högt man kan bygga där beror både på läget och hur husen utformas.

En flyttning av Godsmagasinet raderar ut minnet av den alltför korta tid då Ljungby ännu var en stad med järnvägsförbindelse till omvärlden. I likhet med Länsstyrelsen och Kulturparken Småland anser vi att godsmagasinet måste få stå kvar på sin nuvarande plats.

 Behåll möjligheten till spårburen trafik i centrum

Det så kallade kommunikationsstråk som ligger i planförslaget har inte de dimensioner som krävs för att spårburen trafik skall kunna trafikera centrum. Vi vill ha ett användbart kommunikationsstråk som följer järnvägens tidigare sträckning. Det hindrar inte att delar av området kan användas som bussterminal så som föreslås, medan övriga delar kan bli park och fritidsområde. Skulle det längre fram visa sig behövas, är det fullt möjligt att bygga utan att inkräkta på ett funktionsdugligt kommunikationsstråk.

 För Vänsterpartiet i Ljungby

/Kerstin Wiréhn

  

Så här vill (v)i inte ha det!

(V)i vill rädda Godsmagasinet!

Yttrande över detaljplan för del av Ljungby 7:184 m fl, östra delen av järnvägsområdet i Ljungby stad

 Bilfritt centrum

En förbättring av området är angelägen och förslaget har positiva kvalitéer. Området knyts närmare till det affärscentrum som finns i kvarteren kring Stora Torget och Storgatan. Det ger  en trivsam miljö med ökad stadskänsla. Grönytorna ökar och trafikmiljön i området blir bättre. Tyvärr sker detta på bekostnad av Skånegatan, som får en ökad trafikbelastning. Det innebär bland annat störningar för musikskolan som är inrymd i Köpingsgården och en riskabel trafiksituation för eleverna. Dessutom finns det risk för trafikproblem i korsningen vid Salutorget/Posten. Vi vill se ett samlat grepp kring trafiken i centrala Ljungby med ett bilfritt centrum som mål.

Bevara och lyft fram stadens skönhetsvärden

I Ljungby har stora delar av historien gått förlorade genom brand och okänslig återuppbyggnad. Det ligger i ljungbybornas intresse att det som finns kvar av bevaras, både i gatunät och byggnader. Den lilla rest av rutnätsstaden som återstår är väl värd att slå vakt om, men rutnätet kan knappast utvidgas utan att man gör våld på stadens senare historia. Planeringen måste utgå från det som finns, det vi vill bevara och lyfta fram. Vackra, centralt belägna byggnader som förtjänar att framhävas är Tellushuset, Grand, Godsmagasinet och kyrkan. Även Köpingsgården är ett hus som drar blickarna till sig.

Vi vill inte ha ett höghus som skymmer Grand och ger Tellushuset ett relativt sett mindre framträdande läge. Det skulle förta det intryck byggnaderna gör i dag. Vidare går sambandet mellan Storgatan, Sven Ljungbergs plats och Tingshuset förlorat. Det kan i och för sig behövas fler hyresrätter i centrum, men det finns lämpliga tomter som är stadsplanelagda för bostäder. Hur högt man kan bygga där beror både på läget och hur husen utformas.

En flyttning av Godsmagasinet raderar ut minnet av den alltför korta tid då Ljungby ännu var en stad med järnvägsförbindelse till omvärlden. I likhet med Länsstyrelsen och Kulturparken Småland anser vi att godsmagasinet måste få stå kvar på sin nuvarande plats.

Behåll möjligheten till spårburen trafik i centrum

Det så kallade kommunikationsstråk som ligger i planförslaget har inte de dimensioner som krävs för att spårburen trafik skall kunna trafikera centrum. Vi vill ha ett användbart kommunikationsstråk som följer järnvägens tidigare sträckning. Det hindrar inte att delar av området kan användas som bussterminal så som föreslås, medan övriga delar kan bli park och fritidsområde. Skulle det längre fram visa sig behövas, är det fullt möjligt att bygga utan att inkräkta på ett funktionsdugligt kommunikationsstråk.

För Vänsterpartiet i Ljungby

Kerstin Wiréhn

Vänsterpartiet i Ljungby motsätter sig att det byggs ett stort hyreshus

framför Tellushuset. Det finns många andra centrala tomter att bygga på.


Det finns gott om tomtmark strax intill parken som går att bebygga!