Okategoriserade

1 2 3 5

Öppet brev till Ljungby Kommun

 

Öppet brev till ledamöterna i Kommunfullmäktige och

Socialnämnden i Ljungby Kommun

För två år sedan tog Sverige och Ljungby emot ensamkommande barn som flytt över Medelhavet från krig, förföljelse, terror och skräck. De var då 16-17 år. Många hade sitt ursprung i Afghanistan men hade vuxit upp som flyktingar i närliggande länder
Vi öppnade Sverige för dessa tonåringar. Vi tog hand om dem. Vi gav dem kommunala HVB-hem att bo i, de fick mat och skolgång, socialsekreterare och gode män, vuxna att ty sig till och kompisar att vara med. Dessa unga lärde sig svenska språket, pluggade i grundskolan och gymnasieskolan och började tro på en trygg framtid. De trodde att de sluppit ifrån det hot och den rädsla som det innebär att tillhöra en förföljd folkgrupp, leva ovälkomna i ett främmande land, eller befinna sig i ett hemland präglat av oberäkneliga strider och attentat.
Nu, två år senare, sviker vi dessa unga människor och utsätter dem för den mest vidriga behandling vi har skådat i vårt land sedan baltutlämningen.
När dessa unga har fyllt 18 år, eller blivit åldersuppskrivna av Migrationsverket, betraktas de som vuxna. Eftersom kategorin Övriga skyddsbehövande togs bort i och med novemberbeslutet 2015 kan de få avslag på sina asylansökningar och utvisas till Afghanistan, ett land där många helt saknar familj, släkt eller andra kontakter.
Men det är inte allt. När ungdomarna fyller 18 år upphör Ljungby Kommuns ansvar, oavsett om deras asylärenden är avgjorda eller ej. På artonårsdagen kastas de ut från sina boenden och placeras av Migrationsverket bland äldre asylsökande på annan ort, någonstans i Sverige. De mister sin gode man och i praktiken upphör de flestas skolgång, eftersom det inte finns någon som kan hjälpa dem att komma in i skolan på den nya orten.
I Ljungby har vi flera asylsökande unga från Afghanistan som på detta sätt tappar all trygghet. Deras värld rasar fullkomligt samman med psykisk ohälsa och desperat självmordsbenägenhet som följd. Ett ohyggligt, onödigt, mänskligt lidande utspelar sig inför de socialarbetares och gode mäns ögon som har kontakt med de unga asylsökande.
Vi betraktar denna behandling ungdomarna som psykisk tortyr som inte på något sätt är försvarbar.
För att förhindra att asylsökande 18-åringar skall behandlas på detta sätt har Sveriges regering, med stöd av Vänsterpartiet, i höstbudgeten föranstaltat ett bidrag till kommunerna så att ungdomarna skall kunna bo kvar tills asylprocessen är avslutad. För Ljungbys del handlar det om närmare en halv miljon kronor som utbetalas i december månad. Men nu signalerar tjänstemän och politiker i Ljungby Kommuns förvaltningar att man inte tänker utnyttja dessa pengar som de är avsedda utan i stället skicka iväg ungdomarna.
Vi anser att ett sådant handlingssätt strider mot grundläggande krav på empati och medmänsklighet. Därför vädjar vi till kommunen att använda pengarna till det de är avsedda för, gärna i samverkan med civilsamhället.
Ljungby den 21 augusti 2017
/Kerstin Wiréhn
Björn Gullander
Tryggve Svensson
Margareta Lundblad
Christian Johansson
Jenny Ahonen
Lena Bergman
Margareta Hörlén
Ingegärd Johansson
Morgan Karlsson
Kiki Sandström
Vinko Stifanic
Linda Svensson
Per Åberg
VÄNSTERPARTIET, LJUNGBY

 

Stoppa utvisningarna – amnesti nu!

Öppet brev till Sveriges regering

Stoppa utvisningarna – amnesti nu!

Utrikesdepartementet varnar svenskar för att resa till Afghanistan, eftersom säkerhetsläget i landet gör det mycket farligt. Trots det fortsätter Sverige att utvisa afghaner till hemlandet – också underåriga som aldrig satt sin fot där och helt saknar nätverk i sitt så kallade hemland. Många av de unga afghaner som sökt asyl i Sverige är födda och uppvuxna i Iran eller Pakistan dit deras familjer flytt under de senaste årtiondena, medan deras hemland slitits sönder av den ena konflikten efter den andra. Nu har osäkerheten gått så långt att Afghanistans flyktingministrar vädjar till Europas länder att sluta sända landets medborgare tillbaka. Afghanistan har inte de resurser som behövs för att ta emot fler.

Men Sverige, som en gång betraktades som en humanitetens högborg och företrädare för en human flyktingpolitik, har förvandlats till en iskall återvändsgränd. Det land vi kallade vårt skickar människor till ett land i kaos där urskillningslöst våld hör till ordningen för dagen och där till och med landets egna företrädare medger att de saknar möjligheter att skydda sina invånare.

Många av de asylsökande är unga människor vars framtid mals sönder under en väntan som ofta slutar i sammanbrott och förtvivlan. Vi vill inte att vårt land skall vara skyldigt till all denna hopplöshet och desperation. Snart fyrtio år av återkommande strider tyder inte på någon snabb lösning för det plågade landet. Detta får extra tyngd av den allt mer försämrade säkerhetssituationen och landets egen vädjan om att avbryta återsändningarna.

I Ljungby Kommun finns det många barn och unga som står inför hotet att deporteras till Afghanistan .

Vänsterpartiet i Ljungby kräver ett omedelbart stopp för alla utvisningar till Afghanistan och amnesti för asylsökande afghaner i Sverige.

Vänsterpartiet, Ljungby

— OERHÖRT INHUMANT OCH OVÄRDIGT!

Kerstin Wiréhn (V)

har lämnat in följande motion till Ljungby Kommun:

MOTION
Vi har många ensamkommande ungdomar som väntar på besked angående sitt överklagande på avslagsbeslut angående uppehållstillstånd. Socialförvaltningen har hittills tillämpat en tuff linje då ungdomen omedelbart tvingats flytta från sitt hem till Migrationsverkets boenden utanför kommunen. Detta innebär att ungdomarna måste sluta skolan, får lämna kamrater och fritidsaktiviteter och den trygghet man byggt upp med personal på boendet. Detta sker i en situation som är mycket påfrestande och orolig för ungdomen och därmed i stort behov av kontinuitet och trygghet. Vi anser att detta är oerhört inhumant och ovärdigt.

• Vi yrkar att den asylsökande ungdomen får bo kvar i sitt hem i Ljungby i avvaktan på beslut avseende överklagandet.

Kerstin Wiréhn
Vänsterpartiet, Ljungby

I denna ljuva sommartid…

I-denna-ljuva-sommartid
Midsommaren har redan sjunkit i glömska, bortsett från hos enstaka djupt troende Sverigedemokrater som fortfarande dansar rumba i Balders hage med knätofsarna slokande efter senaste regnskuren. Sommarens mesta politiska begivenhet, Almedalsveckan, börjar också glida över i förfluten tid, men än viskar minnena om lågvattenmärken och höjdpunkter. Mest lär vi nog komma ihåg det nästan unisona tjutet efter ”svenska värderingar”. Vilken lättnad när Jonas Sjöstedt får sista ordet och säger som det är: ”Jag tror att vi ibland menar olika saker med svenska värderingar, och jag tror att många av de bra värderingar som finns i Sverige också finns i stora delar av världen.” När han dessutom lägger till att han tror att jämlikhet är en svensk värdering, kan man nästan få tårar i ögonen av glädje och lättnad.
När man kommer till själva essensen, är Vänsterpartiet det enda riksdagsparti men kan lita på, i synnerhet när det gäller jämlikhet. Genom målmedvetet förhandlingsarbete har V lyckats förmå S-Mp-regeringen att genomföra ett antal reformer som åtminstone påbörjat en vandring i riktning mot ett mer rättvist Sverige. Här är några exempel.
Från och med 2017 får kommunerna 10 miljarder kronor extra. Därmed kan man anställa fler inom skola, vård och omsorg. De som tagit emot flest asylsökande och nyanlända kommer att få mer pengar och staten skall samarbeta med Sveriges Kommuner och Landsting för att få slut på bristen på utbildad personal inom välfärden.
Primärvården förstärks för att bättre och tidigare upptäcka brister i kvinnors hälsa. Mammografiundersökningar blir kostnadsfria. En särskild satsning görs på förlossningsvården men kan också användas för att åstadkomma en mer jämställd hälso- och sjukvård.
Ökad personaltäthet inom äldreomsorgen och satsningar på utbildning innebär förbättringar såväl för de äldre som för anställda och anhöriga som tar hand om sina närmaste när omsorgen brister. Dessutom bli besök i öppenvården gratis för 85+ från och med 1 januari 2017. Vänsterpartiet vill också att läkemedel på recept skall bli kostnadsfria för personer från 80 års ålder. Vi håller tummarna för våra förhandlare – och för våra äldre!
Därmed inte sagt att vi glömmer ungdomen. Likaså från 1 januari nästa år utökas tandvårdsförsäkringen för barn och unga så att den gäller till 21 års ålder. Ett år därefter kommer den att höjas till 23 år.
Andra reformer som V medverkat till är höjt underhållsstöd, höjt bostadstillägg för pensionärer, höjd sjuk- och aktivitetsersättning, gratis receptbelagt medicin till alla barn, glasögonbidrag upp till 19 års ålder för dem som behöver, sommarlovsstöd till kommuner som satsar på gratis sommaraktiviteter, höjd riksnorm för försörjningsstödet för barnfamiljer, höjd grundnivå i föräldraförsäkringen, förbättrad a-kasse-ersättning och slopas stupstock i sjukförsäkringen.
Allt är inte gjort i en handvändning, särskilt inte om man inte har egen majoritet eller åtminstone ingår i regeringen. Vänsterpartiet är kritiskt till det nuvarande pensionssystemet och har motionerat om ett rättvist pensionssystem. V vill också avskaffa den orättvisa beskattningen av pensioner och andra ersättningar. Överlag vill vi ha ett mer rättvist skattesystem med bland annat förmögenhetsskatt och givetvis stopp för skattesmitning. Och självklart vill vi fortfarande göra slut på vinstuttag inom vård, skola och omsorg!
Också på kommunal nivå arbetar V för jämlikhet och rättvisa. I Ljungby har vi bland annat motionerat om att alla över 75 års ålder som så önskar skall få särskilt boende. Förslaget vann dessvärre inget gehör från majoriteten. Vi har också motionerat om vita jobb i kommunala upphandlingar och försök med sex timmars arbetsdag. Vi ville även förhindra höjningen av politikerarvodena, men dessvärre ville majoriteten inte som vi.
Vi kan inte slå oss till ro, för oändligt mycket återstår att göra. Inte minst måste vi samla krafter så att regeringens plågsamma asylpolitik blir en mycket kort parentes. Och när passar det bättre att samla kraft än just nu, mitt i den vackraste högsommaren, när solen glimtar fram då och då med löfte om att snart komma tillbaka!

Eldhärjade asylboende

Nu kan vi inte

—  NU KAN VI INTE TIGA LÄNGRE!

Under året har det brunnit ett tiotal gånger på asylboenden. Några bränder har sannolikt varit olyckshändelser men flera tycks ha varit anlagda, och då oftast av personer som inte bott på anläggningen. Den senaste veckan har tre tilltänkta asylboenden brunnit ner, varav ett i Kånna i vår egen kommun. Elden har också hotat kringliggande hus. I samtliga fall misstänks bränderna vara anlagda, även om polisen ännu inte med säkerhet kunnat avgöra brandorsaken.

Vi måste reagera, trots att vi ännu inte säkert vet om det rör sig om attentat. Det finns tillfälligheter och sammanträffanden, men det är det väl mycket begärt att man skall tro att det är en ren slump när tre anläggningar fattar eld inom loppet av några få dagar; tre anläggningar som skulle gett tak över huvudet åt människor som tvingats lämna sina hem och sitt land. På främlingsfientliga internetforum råder ingen tvekan. Där höjs jubelrop och de tänkta attentatsmännen hyllas som hjältar. Rikspolischefen uttrycker sig mer försiktigt, men anser ändå att misstankarna är så allvarliga att han höjer beredskapen!

Särskilt svårt att tro på slumpen blir det när det finns vittnesuppgifter om att personer varit ute i Kånna och jublat över händelsen, med det tillägget att det var synd att där inte fanns några som hade brunnit inne. Eller för den delen när en person helt frankt uttrycker att han ”inte är förvånad över det som hänt” eftersom han anser att ”många känner sig överkörda” och praktiskt taget ursäktar de eventuella attentatsmännen. Det är verkligt illa att det kan finnas personer som anser att missnöje kan ursäkta mordbrand! Redan hurraropen på trollnätet och dessa lokala uttalanden är nog för att vi skall säga ifrån, även om brandorsaken ännu inte är klargjord.

Det är hög tid vi som respekterar alla människors lika värde står upp och säger ifrån. Det är vår mänskliga skyldighet att välkomna dem som måste lämna sina hemländer för att undkomma krig och förföljelse. Och det är vår absoluta rättighet att uttrycka vår avsky för dem som sprider hat och uppmuntrar illldåd.

Kerstin Wiréhn,
Margareta Lundblad
Björn Gullander
Tryggve Svensson

Vänsterpartiet Ljungby

1 2 3 5