Din röst på V-Ljungby gör skillnad!

Vi älskar Ljungby !

 

DETTA GÅR VÄNSTERPARTIET LJUNGBY TILL VAL MED:

Vänsterpartiets vision är ett jämlikt samhälle utan stora skillnader i livsförutsättningar. Faktorer som inkomst, bostadsort, kön eller ursprung får inte vara avgörande för människors livskvalitet. Alla ska kunna leva ett gott liv. Forskning visar att människor mår bättre i jämlika samhällen. I jämlika samhällen är också kriminaliteten mindre och människors resurser tas bättre tillvara. För att åstadkomma jämlikhet krävs resurser till kommunerna, inte minst för att säkerställa att barn och ungdomar får en bra start i livet. Vi vill därför ha en miljonärsskatt, bland annat för att finansiera ökade statsbidrag till kommunerna. Arbetslöshet och fattigdom skapar frustration. Samhällsplanering med social hållbarhet och minskade klyftor som utgångspunkt är därför ytterst viktig och sparar både människor och pengar. 

Grunden för all samhällelig verksamhet måste vara att det finns en fungerande yttre miljö att verka i. Kommunen har här en betydelsefull uppgift vars värde inte kan överskattas. Vi måste göra allt som står i kommunal makt för att långsiktigt hejda klimatförändringarna och verka för en bra miljö i kommunen.

Skola och förskola 

I förskolan vill vi ha mindre barngrupper. Då blir miljön lugnare både för barn och personal. Alla barn kan få den uppmärksamhet och det stöd som behövs. Barnomsorg ska erbjudas oavsett tid utifrån vårdnadshavares behov.

Skolan ska vara en trygg plats för barn, unga och vuxna. Kränkningar, mobbning och rasism ska inte förekomma. Genusarbetet ska vara en del av det ständigt pågående utvecklingsarbetet inom skolans verksamhet. För att uppnå allas rätt till likvärdig skolgång måste skolhälsovården förstärkas. Särskilt krävs bättre möjligheter att arbeta förebyggande. Den psykiska ohälsan bland unga har ökat, inte minst bland flickor. Därför är detta område prioriterat. Det måste också finnas resurser i skolan så att lärare kan få extra stöd när det behövs.

Sexuella trakasserier ska bort. Sexualundervisningen måste ha ett feministiskt perspektiv för att stärka tjejerna och ge insikter hos killarna.

Kultur och fritid

Ett aktivt , brett och tillgängligt kulturliv är avgörande för att människor ska trivas i kommunen. Då behövs stöd och uppbackning, till exempel med lokaler,

förlustbidrag och marknadsföring för att föreningarna och kulturarbetarna ska kunna driva och utveckla sin verksamhet.

Fritidsgården är en viktig mötesplats för ungdomarna. Därför behövs en rejäl förbättring av lokalerna.

Teater16 och Lokal16 är ett kulturprojekt för unga vuxna som måste säkerställas när projekttiden snart är slut.

En gratis badbuss för barn och unga till Mjällens badplats är också med i Vänsterpartiets satsningar för de unga.

Omsorg

För äldre ska det finnas flera olika typer av boenden, både för dem som behöver mycket omsorg och för dem som klarar sig själva men behöver mötesplatser och möjlighet till aktiviter. Ensamhet och otrygghet är ett gissel för många äldre och ger upphov till sjukdomar. Många äldre dör ensamma. Det får inte hända i vår kommun!

Vi vill ha ökad valfrihet i hemtjänsten. Låt de äldre avgöra vilken hjälp de behöver!

Vänsterpartiet i Ljungby kommun vill införa en förenklad biståndshandläggning som innebär att den berörde själv får välja innehåll på ett bestämt antal hemtjänsttimmar.

Vi  accepterar ingen inskränkning i LSS-lagstiftningen och vi menar att ett statligt huvudmannaskap av LSS ger en jämlik och rättvis hantering i hela Sverige.

Vi vill att ensamkommande flyktingungdomar ska få stanna i kommunen under hela asylprocessen.

Personal

För att kunna rekrytera och behålla kompetent personal ska vi ha riktigt bra arbetsvillkor. Det  handlar om rätt till heltid men möjlighet till deltid, reellt inflytande i verksamheten, kompetensutveckling, bättre arbetstider, till exempel sammanhållna arbetsdagar utan delade turer.  Arbetstidsförkortning till 6 timmars arbetsdag/trettio timmars arbetsvecka har visat sig vara en bra reform där den har prövats.

Att ge bra villkor till dem som vidareutbildar sig är ett sätt att få behålla personalen långsiktigt.

Lönerna är givetvis mycket viktiga. Om vi minskar de politiska arvodena till nivån för 2014 och tar bort onödiga arvoden skulle t.ex. 200 av de anställda kunna få 2000:- mer i lön per månad! Vi anser även bortsett från detta att det är ett problem att politiska företrädare, som förväntas ta beslut för hela befolkningens bästa, lever på en nivå som vanliga löntagare bara kan drömma om.

Kommunerna står inför en stor arbetskraftsbrist och vi behöver ta vara på kompetensen hos våra nykomna invånare från andra länder. Det kan innebära kompletterande yrkesutbildningar och arbetspraktik med yrkessvenska.

Klimat och miljö

Det finns många viktiga åtgärder kommunen kan vidta för att rädda klimatet och skapa en god miljö. Det kan handla om att uppmuntra och underlätta cykling genom att gång- och cykelvägar håller minst lika hög standard som bilvägar och prioriteras vid snöröjning och halkbekämpning. De ska också ha bra belysning. Huvudcykelstråk ska så långt det är möjligt göras avbrottsfria så att de är prioriterade i korsningar med annan trafik.

Vi vill också att kommunen upphandlar miljöbilar, ökar användningen av solceller, upphandlar miljösmart och ekologiskt. Vänsterpartiet vill att utsläppen från livsmedelskonsumtionen inom kommunens måltidsorganisation ska minskas genom lägre köttkonsumtion och ökad satsning på hållbar växtbaserad, närproducerad och närlagad mat. När mat lagas nära dem som ska äta bidrar det till färre transporter och skapar bättre måltidsupplevelser och minskar matsvinnet i de kommunala köken. Naturskyddsföreningen har analyserat hur partierna i riksdagen under denna mandatperiod har agerat för miljön och har då gett att Vänsterpartiet bästa betyget!

Vänsterpartiet i Ljungby har bland annat motionerat om att vi ska öka inköp av ekologiska livsmedel, sanera förskolorna från farliga ämnen som olika plaster, ha en strategi för cykeltrafiken samt  att vi inte ska investera pengar i fossila företag. Trots att vi är ett litet parti har vi fått igenom flera av våra förslag. Vänsterpartiet vill också skapa en grön investeringsbank. Det skulle gynna landsbygdens gröna näringar och förbättra möjligheten för människor och företagande att leva på landsbygden.

Landsbygden

En satsning på billig kollektivtrafik är bra både för miljön och ökar värdet av  att leva på landet.

Vi behöver också ökad samverkan mellan kommun, region, stat och näringsliv för att hjälpas åt med servicen på landsbygden bland annat genom att öppna medborgarkontor på landsbygden.  Genom medborgarkontor ökar vi tillgängligheten och fler invånare får möjlighet att ta del av information samt vägledning i byråkratiska frågor. Kontakt med bemannade medborgarkontor underlättar för nya invånare att etablera sig och gör det även lättare för invånare på landsbygden att komma i kontakt med myndigheter samt att få samhällsinformation.

Bostäder och mark

I Ljungby stad behövs en rejäl ansiktslyftning. Stopp för ytterligare stenlagda ytor och breda vägar.

Sätt igång planeringen för Aspebacken! Ta vara på Ljungbybornas förslag och idéer, så som de kommit fram vid medborgardialoger! Vid ån kan skapas flera mötesplatser för olika slags kultur, liksom en badplats, kanske till och med ett kallbadhus. Och givetvis: rusta upp Hembygdsparken!
Alla måste få någonstans att bo! Vi behöver billiga hyresrätter, som ger ungdomar möjlighet att flytta hemifrån och som gör det möjligt för företagen att få arbetskraft som kan flytta till Ljungby.

Säkerställ att det finns industrimark i kommunens alla delar, så att företag enkelt kan etableras.

Trygghet

För att öka tryggheten i kommunens alla delar behövs att en kontinuerlig dialog förs mellan kommun, polis, föreningar och medborgare för att skapa trygghet i alla miljöer. Kunskap om brott och straff och om hur rättssamhället fungerar kan ökas genom insatser på skolans alla nivåer.

Grannsamverkan har prövats med framgång på flera ställen och detta vill Vänsterpartiet utveckla vidare.

Utemiljön kan utformas så att människor känner sig tryggare och så att olyckor i trafiken och i vardagsmiljön minskar. Vi vill därför förbättra trafikmiljön, i första hand för gående och cyklister. Belysning, framkomlighet och en bra vägbana är viktiga framför allt  för gående och cyklister.

Ljungby är en bra kommun att leva och bo i. Här är nära till natur och friluftsliv och staden har mycket att erbjuda, trots att den inte är så stor – eller kanske just därför. Men det finns också det som kan bli bättre, och för det behövs en tydlig vänsterpolitik.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.