Månadsarkiv: januari 2013

Motioner om vita jobb och politikers arvoden

Ljungby Kommun

www.ljungby.se

Motion om att bekämpa den ekonomiska brottsligheten

Den ekonomiska brottsligheten omfattar miljardbelopp. En del av detta kommer från offentlig upphandling. Samhällskonsekvenserna av denna brottslighet är mycket allvarliga. Skattemedel hamnar hos kriminella istället för elever, sjuka, gamla och andra som pengarna är avsedda för. Kriminella företag betalar heller inte skatt utan ofta förs pengar ut till skatteparadis.

Människor i en utsatt situation utnyttjas som arbetskraft med dåliga arbetsvillkor. Detta innebär även en press på andra löntagares villkor. Seriösa företag kan inte konkurrera med skumraskföretagen på lika villkor.

Det finns alltså en mängd skäl att stärka kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Insatser görs av olika myndigheter, kommuner och landsting. Men insatserna behöver stärkas och systematiseras. Och det finns exempel att titta på. Bland annat Malmö stad håller på att utveckla arbetet mot den ekonomiska brottsligheten med metoden ” Vita jobb”.

”Vita jobb” är ett verktyg mot svartarbete och social dumping vid offentlig upphandling. Vita jobb är ett samarbetsprojekt mellan ett antal fackliga organisationer inom sektorer som är speciellt utsatta för konsekvenserna av svartarbete. Det finns en handbok som  tar upp rättsliga möjligheter för offentliga myndigheter och organ att agera för att förebygga, uppdaga och åtgärda svartarbete och ekonomisk brottslighet. Det finns praktiska tips på hur man kan upptäcka osund anbudskonkurrens bland annat genom avvikande nyckeltal.( T.ex. låga personalkostnader i förhållande till omsättningen). Metoden ”Vita jobb” bör även utvecklas, anpassas och implementeras i Ljungby kommun. På www.avtalsinformation.nu finns mer information om modellen.

Åtgärder måste också till för att förhindra att våra skattemedel hamnar i skatteparadis. Skatteparadisen har inte bara låga eller obefintliga skatter utan även obefintliga bokföringslagar. Internationella valutafonden (IMF) listar årligen vilka länder och områden det rör sig om.

1. Jag yrkar att Ljungby kommun ska anpassa, utveckla och implementera metoden ”Vita jobb” för att bekämpa svartarbete och ekonomisk brottslighet vid offentlig upphandling.

2. Jag yrkar att Ljungby kommun utesluter företag med anknytning till offshore-ekonomier(skatteparadis) vid alla former av upphandlingar eller i andra former av verksamheter där betalning sker med våra skattepengar. Det ska omfatta offshore-ekonomier enligt IMFs lista och vara stater/områden utanför EU/EES.

Ljungby den 30 december 2012

Kerstin Wiréhn

Vänsterpartiet 

________________________________

Motion

angående komplettering till arvodesreglemente

2013.01.02

Till Kommunfullmäktige i Ljungby Kommun

I Ljungby Kommuns arvodesreglemente finns bland annat anvisningar för

ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det finns ingen begränsning när det gäller ålder och pensioner.

Därför vill jag nu föreslå

■ att det skrivs in i arvodesreglementet att pensionärer inte kan erhålla ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

En lämplig skrivning i reglementet kan vara att använda samma formulering som finns i Landstinget Kronobergs reglemente. Se bilaga 1!

Björn Gullander

Vänsterpartiet