Månadsarkiv: oktober 2011

Interpellation

Interpellation om Grand

Vi har läst om förslaget att renovera Grand så att det kan användas som konserthus. Det verkar mycket intressant och värt att utreda mer grundligt inför ett politiskt ställningstagande. Det behövs ett konserthus i Ljungby för  konserter och spelningar, men också för teater och liknande arrangemang. Att renovera Grand borde kunna vara ett ekonomiskt realistiskt alternativ samtidigt som vi kan bevara och rusta upp en fin byggnad i centrum.

Mina frågor är:

Hur kommer förslaget angående Grand att hanteras?

Vem äger frågan?

Hur ser tidsplanen ut?

Ljungby den 4 oktober 2011

Kerstin Wiréhn, Vänsterpartiet

Motion till kommunfullmäktige

Motion om Banvallsleden

Banvallsleden är en 25 mil lång cykelled mellan Halmstad, Ljungby och Karlshamn. Leden går idag till 60 procent på en gammal banvall. Återstående delar går på mindre asfalterade vägar, främst i Ljungby och Alvesta kommuner.Ljungby kommun skriver i sitt förslag till ny översiktsplan (ÖP), Teknisk försörjning, att ”Banvallsleden kan utveckla cykelvägnätet i kommunen”.Alvesta kommun skriver i sin översiktsplan, ÖP 2008, att kommunen ”skall verka för att Banvallsleden kan byggas ut i hela delsträckan genom kommunen”.

Det är ca 40 år sedan tågtrafiken upphörde på sträckan och rälsen revs upp. På många avsnitt av banvallen har träden fått växa fritt under denna tid, rötterna förstör successivt underlaget. Vi anser därför att samtliga träd på hela banvallssträckan snarast bör tas bort. För varje år som går blir det svårare och dyrare att ordna en cykelbana på banvallen. Avverkningen av träden bör ske med skonsamma metoder, banvallen har tyvärr deformerats av tunga skogsmaskiner på en längre sträcka. Ett förslag för att komma igång med arbetet kan vara att en mindre projektgrupp bildas med tjänstemän från Ljungby och Alvesta kommuner för att bereda frågan.

En idé kan vara en högskolestuderande anlitas för kartläggning av hela banvallssträckan genom de båda kommunerna. Även kartläggning av de gamla stationerna, förslag till lämpliga rastplatser och utsiktsplatser bör ingå i uppdraget. Större vägar, åkrar och industrier har tagit över delar av banvallen. Ambitionen bör vara att skapa en riktigt bra cykelväg på eller i direkt anslutning till den gamla banvallen.

Vi yrkar därför att det görs en plan för hur banvallsleden ska rustas upp, gärna i samverkan med Alvesta kommun. När planen är klar presenteras den för kommunstyrelsen/kommunfullmäktige inför beslut om genomförande.

Källor:

www.banvallsleden.se /BVL-Projekt,www.banvallsleden.se /BVL-Fakta

www.svenska-cykelsallskapet.se /EgnaprojektII,www.Historiskt.nu /smalspår/spårvidd 1067

”Smålands sjörike” turistkarta över cykelleder m m

/Kerstin Wiréhn, Vänsterpartiet